gut MEtaGenome Atlas
Citation
For publication of the results in this study, please cite the following articles:

gutMEGA: a database of the human gut metagenome atlas.

Qingfeng Zhang, Kai Yu, Shihua Li, Xiaolong Zhang, Qi Zhao, Xia Zhao, Zekun Liu, Han Cheng, Ze-Xian Liu, Xiaoxing Li.

Briefings in Bioinformatics, 2020, 10.1093/bib/bbaa082. (PMID: 32496513)