gut MEtaGenome Atlas
About us
This study was performed by Qingfeng Zhang, Kai Yu, Shihua Li, Xiaolong Zhang, Qi Zhao, Xia Zhao, Zekun Liu, Han Cheng, Ze-Xian Liu and Xiaoxing Li

Qingfeng Zhang, Kai Yu, Xiaolong Zhang, Qi Zhao, Xia Zhao, Zekun Liu and Ze-Xian Liu are from

Sun Yat-sen University Cancer Center,

Building 2#20F, 651 Dongfeng East Road,

Guangzhou 510060, P. R. China


Xiaoxing Li is from

First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University,

58 Zhongshan 2nd Road,

Guangzhou 510080, P. R. China


Shihua Li and Han Cheng are from

College of Life Science, Zhengzhou University,

100 Science Avenue,

Zhengzhou 450000, P. R. China


Email: liuzx AT sysucc.org.cn

Tel/Fax: +86-20-87342025


Email: lixiaox23 AT mail.sysu.edu.cn

Tel/Fax: +86-20-87342283